Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

I. Algemene Voorwaarden Bobpys

Deze Algemene Voorwaarden van Bobpys zijn tot stand gekomen in overleg met de KvK Amsterdam.

Inhoudsopgave:

·         Artikel 1   - Definities

·         Artikel 2   - Identiteit van de ondernemer

·         Artikel 3   - Toepasselijkheid

·         Artikel 4   - Het aanbod

·         Artikel 5   - De overeenkomst

·         Artikel 6   - Herroepingsrecht

·         Artikel 7   - Kosten in geval van herroeping

·         Artikel 8   - Uitsluiting herroepingsrecht

·         Artikel 9   - De prijs

·         Artikel 10 - Conformiteit en garantie

·         Artikel 11 - Levering en uitvoering

·         Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

·         Artikel 13 - Betaling

·         Artikel 14 - Klachtenregeling

·         Artikel 15 - Geschil

·         Artikel 16 - Branchegarantie

·         Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

·         Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Bobpy’s webwinkel.nl

·         Artikel 19 - Bestellingen.

·         Artikel 20 - Thuisservice ouderen

 

Artikel 1 - Definities

                      In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

·         1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

·         2. Consument: particulieren en de natuurlijke persoon die  handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bobpy's.

·         3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering - en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

·         4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Bobpy's in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde                   reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

·         5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

·         6. Bobpy's: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de HDB (Hoofdbedrijfschap Detailhandel) en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

·         7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van                         de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

·         8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

                Clyde Bobson

                Geboren 17 November 1980 in Paramaribo te Suriname.

                handelend onder de naam   bobpys  Nederland – Amsterdam.

                Mob. 0617679571

                Info; info@Bobpys.nl

                KvK nummer : 35012085

                Btw - identificatienummer: NL002230884B01

                 K.v.k. Amsterdam, graydon bedrijfsgegevens, MKB en HDB hoofdbedrijfschap detailhandel.

 

Artikel 3 - Toepassing

          1.Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bobpy's zijn deze Algemene leveringsvoorwaarden (hierna voorwaarden ) van toepassing.

                   Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van
                   deze voorwaarden  aanvaardt. Van het  in deze voorwaarde bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling,
                   dan wel schriftelijke goedkeuring door bobpy's worden afgeweken, in welk geval de overige
                   bepalingen onverkort van kracht blijven.
                   Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven
                   van bobpy's worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door bobpy's ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die                      voortvloeien uit de wet of de verkoopovereenkomst

.
               2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat                                           de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Bobpy's zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

             1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

             2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de                                consument mogelijk te maken. Als Bobpy's gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod                  bindt Bobpy's niet.

             3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder;

              3a  - de prijs inclusief belastingen.

              3b  - de eventuele kosten van aflevering.

              3c  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

              3d  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht.

              3e  - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

     3f  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Bobpy’s de prijs garandeert.

     3g - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere                                basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.

     3h - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.

     3i -  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

     3j -  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

     3k - de gedragscodes waaraan de Bobpy's zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

     3l -  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

            1 - De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4. Komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

            2 - Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bobpy's ook weer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze                        aanvaarding niet door Bobpy's is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

            3 - Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bobpy's passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige                          webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Bobpy's daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

            4 - Bobpy's kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord                      aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bobpy's op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelliig te weigeren of aan                      de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

            5 - Bobpy's zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een                                duurzame gegevensdrager, meesturen:

·         a. het telefoonnummer en/of website info van Bobpy's waar de consument met klachten terecht kan.

·         b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht.

·         c. de informatie over mogelijke garanties en bestaande service na aankoop.

·         d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

·         e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

             6 - In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingrecht

                Bij levering van producten:

·    1. Bij de aankoop van producten (specerijen, kruiden en drank) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de         dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de Bobpy's bekend gemaakte vertegenwoordiger (ster)

     2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij          het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bobpy's retourneren, conform de                door Bobpy's verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

                Bij levering van diensten:

·     3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14)dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de               overeenkomst.

·     4. Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar de door Bobpy's bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

              1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending of herroeping voor zijn rekening.

              2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bobpy'sl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht

              1. Bobpys.nl kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht  geldt slechts indien Bobpys.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig                         voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

              2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

         a. die door  Bobpy's tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

         b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

         c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

         d. die snel kunnen bederven of verouderen.

         e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bobpys.nl geen invloed heeft.

           3. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:

·        a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

·        b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 - De prijs

             1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur,  worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

             2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele                    prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

             3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

             4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Bobpy's dit bedongen heeft en:

·      a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

·      b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

             5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

             1. Bobpy's staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de                             datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Bobpys.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor                             anders dan normaal gebruik.

             2. Een door Bobpy's, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Bobpy's kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

             1. Bobpy's zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

             2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bobpy's kenbaar heeft gemaakt.

             3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Bobpy's geaccepteerde bestellingen  binnen 1 dag uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.                 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk max. 2dagen. nadat hij de bestelling                                   geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

             4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Bobpy's het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen max. 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

             5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,  zal Bobpy's zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze                         worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Bobpy's.

             6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bobpy's tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Bobpy's gemaakte vertegenwoordiger/ster, tenzij                 uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

              Opzegging

            1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten door bobpys.nl, te allen tijde opzeggen met inachtneming van                          daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand (30dagen).

            2. De consument kan bij bobpys.nl een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren producten en diensten door bobpys.nl, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde                duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand (30dagen ).

            3. De consument kan bij bobpys.nl de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

        te allen tijde opzeggen en wordt niet beperkt  tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode. 

        tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

        altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Bobpy's voor zichzelf heeft bedongen.

      Verlenging

            4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten, wordt bij bobpy's niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

            5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten, wordt bij bobpy's alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur  verlengd als de consument te                 allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand (30dagen) en een opzegtermijn van ten hoogste  drie maanden (90dagen)

              Duur

            6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument bij bobpy's na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand (30dagen)                                      opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

            1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient  de consument het verschuldigde bedrag direct te voldoen.

            2. Bij bobpys.nl wordt bij nieuwe klanten eenmalig betaald bij ontvangst van de boodschappen. Daarna via ideal of op rekening

            3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bobpy's te melden.

            4. In geval van wanbetaling van de consument, heeft Bobpy's behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

           1. Indien u een klacht heeft over door ons geleverde producten of diensten dan horen wij dat graag van u. bobpy's streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal
               inspannen om de klacht op te lossen. U kunt uw klacht melden via info@bobpys.nl
               Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

           2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bobpy's, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

           3. Bij Bobpy's ingediende klachten worden binnen een termijn van max. 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt                             door Bobpy's binnen de termijn van max. 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

           4. Een klacht over een product, dienst of de service van Bobpy's kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op onze website. Klachten formulier.

           5. Bobpy's zal zich uiterst inspannen om tot een redelijke oplossing te komen. Bobpy's streeft  naar tevreden klanten.

 

Artikel 15 - Geschil

           1. Op overeenkomsten tussen Bobpy's en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Branchegarantie

           1Bobpy's presenteert zich als een transparante en betrouwbare zakenpartner.

Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen

             Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn niet ten nadele van de consument. zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de                     consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden  Bobpy's

           1. Bobpy's zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen zonder melding aan de Consumenten/klant.

           2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de                   voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 Artikel 19 – Bestellingen.

1. Uw boodschappen worden binnen 24uur bezorgd na ontvangst van uw betaling bezorgd

2. Bestellingen worden bezorgd tussen 7.00 en 22.00.

3. Bestellen voor 11.00 ’s morgens, wordt de zelfde dag nog geleverd

 

 Artikel 20 - thuisservice Bobpy's

    1. Op speciaal verzoek van de klant kan er een thuishulp gevraagd worden.

    2. Deze dienst is kosteloos en alleen mogelijk in Amsterdam.

 

II. Aanvullende algemene voorwaarden

          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van de Bobpy's. van bovengenoemde algemene voorwaarden van Bobpy's, gelden de aanvullende algemene voorwaarden ook voor                   klanten, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

          Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Privacy

         Op www.bobpys.nl is het privacybeleid van toepassing.

2. Intellectuele eigendomsrechten

         Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en Webwinkel, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten en beelden en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen                        hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van Bobpy's de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor                        persoonlijk gebruik.

        Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een product, specerij of kruiden, om dat via www.bobpys.nl te publiceren, geeft u daarmee Bobpys.nl het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te             maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is. Eventuele klachten en dergelijke vallen hier uiteraard niet onder.

3. Veiligheid en leeftijdsgrens

      Indien u gebruik maakt van de Bobpy's diensten of bij ons een bestelling doet in de Webwinkel, kiest u een email adres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van          de Webwinkel. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw email adres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen            computer. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor de Webwinkel                    inschrijven en bestellingen plaatsen via de website. Indien producten worden bezorgd, zal onze bezorger om legitimatie vragen indien de bestelling alcoholhoudende bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon      aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum- leeftijdsvereisten is voldaan, is onze bezorger          helaas genoodzaakt de bestelling of dranken mee terug te nemen. In dit geval zullen de kosten van annulering (in geval van terugname bestelling), ten bedragen van €7,50 euro in rekening worden gebracht in                        Amsterdam.

4. Prijzen, aanbiedingen en acties

       De meeste aanbiedingen die op www.bobpys.nl vermeld staan, zijn over het algemeen voor een week. Minder lange aanbiedingen worden vermeld. Voor deze aanbiedingen geldt: Op=Op. Onze aanbiedingen zijn niet            uitsluitend onze producten. Bobpy's  kijkt ook om zich heen! Voor alle aanbiedingen geldt: op=op en geen limiet artikelen per klant.

       Voor alle speciale aanbiedingen geldt: op=op en een beperkt aantal artikelen per klant.

       Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In                  dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

       Bobpy's behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

5. Informatie via de website

       De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt. De website bevat links naar websites van derden. Wij                    selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

6. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

       Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

7. Bezorging bij Bobpy's

     Op dit moment is bobpy's in een beperkt marktgebied in Nederland actief. Bel of mail ons even en zie of bobpys.nl ook bij u de boodschappen bezorgt.

     Welke levertermijnen en - tijdstippen voor uw bestelling bij Bobpy's gelden, kunt u zien via de bestelschermen op de website. Wij streven ernaar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de                    levermomenten helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

     Het minimale bestelbedrag bij Bobpys.nl bedraagt €15,- euro exclusief bezorgkosten in Amsterdam.

8. Prijzen en bezorgkosten

     De prijzen die op de website worden vermeld, kunnen enigszins afwijken. Voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment  van uw bestelling kost.

     De aanbiedingen die op de site worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden bezorgd.

     De hoeveelheden verse artikelen die bezorgd worden kunnen iets afwijken van de door u bestelde hoeveelheden. De werkelijke hoeveelheden worden in rekening gebracht.

     Voor de bezorging van uw bestelling wordt een bijdrage in de bezorgkosten in rekening gebracht. Deze bijdrage is afhankelijk van het door u gekozen bezorgadres en de hoogte van uw bestelling. De bezorgkosten                staan per plaats duidelijk vermeld op de website. De bezorgkosten worden daarnaast op basis van het door u gekozen bezorgmoment weergegeven in uw bevestiging van de bestelling en op de factuur. Een spoed                bezorging is mogelijk. De boodschappen worden bij u bezorgd in stevige plasticzakken of in kartonnendozen.

9. gratis bezorging

     Elke regio of plaats heeft zijn eigen minimale bestelbedrag voor het gratis bezorgen van de boodschappen.

10. Betaling van bestellingen www.Bobpy's

    Als vaste klant kunt u bij bezorging van uw boodschappen van Bobpy's kontant betalen, maar liefst via ideal of op rekening. U kunt via automatische incasso betalen vanaf het moment dat uw aanvraag hiertoe en                 de doorlopende machtiging verwerkt is in onze administratie. Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na aflevering door ons van uw rekening kan worden afgeschreven, wordt het te betalen bedrag worden                   verhoogd met €5,- administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook  daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen     op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. De termijn van de terugboekmogelijkheid bij een onjuiste incasso is 30 dagen. Wij behouden ons het recht voor om betaling middels             automatische incasso of betaling via factuur te weigeren, alsmede om te allen tijde betaling door middel van uw pinpas te verlangen.

11. Aflevering van uw bestelling door  Bobpy’s

     Wij verzoeken u op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. Onze bezorgers zullen u vragen voor ontvangst van de bestelling te tekenen. Indien u op het                       overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, tracht de bezorger hierover contact met u op te nemen, na overleg met bobpy’s. Mocht het mogelijk zijn de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde &